Archivos

Categorías

 • No hay categorías

ARQUITECTURA I URBANISME

 • Projectes d’arquitectura
 • Assessorament integral del procés d’edificació
 • Planejament urbanístic
 • Assessorament i estudis de viabilitat urbanística
 • Paisatgisme

OBRA I CONSTRUCCIÓ

 • Direcció d’obra
 • Projectes de reforma
 • Càlcul d’estructures
 • Rehabilitació
 • Project management
 • Peritatges tècnics
 • Informes estructurals
 • Estudi, programació i seguiment del control de qualitat de l’obra.
 • Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i salut de l’obra.

GESTIÓ I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

 • Gestió de llicències d’obra
 • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)
 • Llicències d’activitat
 • Tassacions i valoracions econòmiques
 • Estats d’amidaments
 • Aixecament de plànols
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Legalitzacions

INFORMES PERICIALS:

 • Informes pericials sobre patologies a edificacions
 • Informes econòmics de l’estat de les obres
 • Informes de responsabilitat civil.
 • Informes urbanístics.

ÀREA MEDIAMBIENTAL

 • Rehabilitació energètica / ecològica
 • Construcció sostenible
 • Avaluacions d’Impacte Ambiental
 • Estudis d’Integració Paisatgística
 • Plans de Vigilància Ambiental
 • Gestió de llicències i comunicacions ambientals