Archivos

Categorías

  • No hay categorías

PM Arquilab basa el seu sistema de treball en l’estudi profund de les necessitats del client: es plantegen els problemes extensament,

s’analitzen totes les vies de resolució, es calculen i planifiquen els recursos necessaris…

La clau del nostre treball es troba a mantenir el fil conductor de la idea al llarg de tot el procés: el projecte es desenvolupa partint del

concepte general fins a completar l’últim detall que exigirà la seva materialització.

 

Fonaments:
– Qualitat en la recerca de l’equilibri entre disseny, funcionalitat i rendibilitat.
– Flexibilitat per adaptar els projectes a les preferències personals dels nostres clients.
– Transparència en el desenvolupament dels treballs i de les possibles incidències.
– Compliment dels terminis i pressuposts prevists en la realització dels treballs contractats.
– Atenció personalitzada mitjançant una comunicació contínua entre el client i l’empresa.
– Estrictes en el compliment de la normativa aplicable a cada un dels projectes.
– Formació contínua per poder aconseguir solucions innovadores i projectes més eficients i econòmics.
– Treball en equip, unió de talents i d’esforços per aconseguir els nostres objectius comuns.

 

  • VALORS
  • INNOVACIÓ
  • COMPROMÍS
  • EXPERIÈNCIA