Archivos

Categorías

  • No hay categorías

GESTIÓ I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

  • Gestió de llicències d’obra
  • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)
  • Llicències d’activitat
  • Tassacions i valoracions econòmiques
  • Estats d’amidaments
  • Aixecament de plànols
  • Cèdules d’habitabilitat
  • Legalitzacions